Een juiste factuur is een 'waardedocument'

images/20160113_1845021.jpgVoor de BTW speelt de factuur een belangrijke rol. Zonder factuur géén teruggaaf van de BTW!
Eén van de voorwaarden om de aan u in rekening gebrachte BTW terug te krijgen, is immers dat u een correcte factuur kunt laten zien.

Klik op de onderstaande link om de factuureisen te lezen:
Factuureisen


Vereenvoudigde factuurvereisten

Goede factuur belangrijk

Voor de BTW speelt de factuur een belangrijke rol. Zonder factuur géén teruggaaf van de BTW!
Facturen zijn 'waardepapieren'!


Kassabon soms rechtsgeldig

Sinds 2013 kan een kassabon voldoende zijn als:
- het factuurbedrag maximaal € 100,- inclusief BTW is
- er sprake is van een correctiefactuur
- er tenminste op staat vermeldt:
  1. de datum van uitreiking van de factuur
  2. de NAW-gegevens van de leverancier
  3. de aard van de geleverde goederen/diensten
  4. het te betalen BTW-bedrag

Correctiefactuur

Op de correctiefactuur moet een duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke factuur staan
en een mededeling van de wijziging.

Elektronische factuur

Deze is in alle EU-landen volledig gelijkgesteld met de papieren factuur.
Het elektronisch factureren mag, mits de ontvanger dit aanvaardt.

 


02-01-2016 Belastingwijzigingen 2016

Onderstaand leest u de belangrijkste belastingwijzigingen voor 2016:

Onderneming:

Auto:


Woning:


Inkomen:


Vermogen (box 3):


images/belastingwijzigingen_2016.jpg

23-09-13 Belastingplan 2014


Op 17 september 2013 is het Belastingpakket 2014 gepubliceerd
De belangrijkste onderwerpen staan hieronder vermeldt per categorie:

Ondernemers en DGA’s
- Voor de Inkomstenbelasting worden de belastingschijven niet
  aangepast aan de inflatie
- De algemene heffingskorting wordt verhoogd tot € 2.100.
  Voor inkomens in de hoogste belastingschijf wordt deze
  stapsgewijs afgebouwd tot nihil
- De arbeidskorting wordt verhoogd met € 374. Voor de hogere
  inkomens wordt deze in drie stappen afgebouwd tot nihil
- De Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat alleen nog gelden voor
  investeringen van meer dan € 2.500 per bedrijfsmiddel
- De Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat, net als bij de MIA, alleen nog
  gelden voor investeringen van meer dan € 2.500.
- Voor de Research & Development aftrek (RDA) gaat het percentage
  waarschijnlijk omhoog naar tot 60%
- Vergrijpboete voor opzettelijk onjuist verstrekken van gegevens en
  inlichtingen in een verzoek om het vaststellen van een voor voorlopige aanslag;
  de boete bedraagt maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat als gevolg
  van onvolledige gegevens ten onrechte is teruggegeven of niet is betaald
- Nieuwe strafbepaling voor het opzettelijk niet nakomen van een
  betalingsverplichting van belasting op aangifte; kan bestraft worden met een
  gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
- De beslistermijn voor het verlenen van een voorschotbetaling voor toeslagen
  wordt verlengd van 8 naar 13 weken na ontvangst van de aanvraag om fraude
  te voorkomen
- Aanpassing regeling oldtimers: vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling van
  motorrijtuigenbelasting voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder.
  Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s
  rijdend op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s die 26 jaar of ouder
  zijn, maar nog geen 40 jaar
- De accijns op diesel wordt met 3 cent verhoogd, de accijns op lpg met 7 cent


Werkgevers en werknemers
- Werkgevers moeten 16% eindheffing afdragen over het loon van een
  werknemer als deze in 2013 meer dan € 150.000 verdient (crisisheffing)
- Afdrachtvermindering onderwijs stopt en zal worden vervangen voor een
  nieuwe subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het
  bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een
  compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de
  deelnemer
- De werkkostenregeling wordt vanaf 2015 verplicht in plaats van 2014
- Vanaf 2014 is het niet meer mogelijk om een onder te brengen in een
  stamrecht bij een bank, beleggingsinstelling, verzekeraar of stamrecht-BV;
  Hierdoor moet over een ontslagvergoeding direct in box1 worden afgerekend
- S&O-afdrachtvermindering is verruimd, maar tarief wordt verlaagd


Maatregelen voor particulieren
- De eenmalig verhoogde schenkvrijstelling eigen woning van ouders
  aan kinderen tussen 18 en 40 jaar wordt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015
  verhoogd naar € 100.000; daarnaast mogen ook derden deze schenking doen.
  Iedereen mag dus van een familielid of van een derde een vrijgestelde
  schenking van € 100.000 ontvangen, mits deze wordt aangewend voor de eigen
  woning (verwerving, verbouwing, aflossing van de eigenwoningschuld, de
  aflossing van een restschuld die is ontstaan na de verkoop van de eigen woning
  en waarvan de rente aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting)
- Periodieke giften aan ANBI’s zijn onder voorwaarden geheel aftrekbaar voor
  de inkomstenbelasting; een daarvan is de verplichting van een notariële akte;
  voorgesteld wordt dat onderhandse akte ook afdoende is
- De aftrek van giften aan culturele instellingen wordt verhoogd met 25% tot
  en met 2017
- Voor de waardering van serviceflats mag worden uitgegaan van de waarde
  in het economisch verkeer, in plaats van de WOZ-waarde voor de successiewet  


Het zijn voorstellen en nog geen wetten, er kan dus nog het e.e.a. wijzigen


15-01-13 Waarschuwing voor valse e-mails

Burgers en bedrijven krijgen verschillende valse e-mails binnen waarin gesuggereerd wordt dat de Belastingdienst of het ministerie van Financiën de afzender is.

Deze zogenaamde ‘pishingmail’ probeert de geadresseerden te verleiden om op een link de klikken waarna zij worden doorgeleid naar een website die de uiterlijke kenmerken heeft van de Belastingdienst. Daar worden zij verzocht om privégegevens, zoals bijvoorbeeld DigiD, in te voeren. De Belastingdienst benadrukt dat er nooit per e-mail of telefoon om deze gegevens zal worden gevraagd en adviseert om Digid en wachtwoord privé te houden.

De Belastingdienst raadt aan om niet op de link te drukken en de e-mail te verwijderen, ook uit de prullenmand van hun computer. Indien er twijfels zijn over contactmomenten met de Belastingdienst, kan er contact op worden genomen met de BelastingTelefoon: 0800-0543.
(bron: Ministerie van Financiën)


03-09-12 Voorbereiden op Btw-verhoging: start op tijd

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het algemene Btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%.
Het lage tarief blijft 6%.
Wanneer een ondernemer belaste prestaties verricht waarop het algemene Btw-tarief van toepassing is, moet hierover vanaf 1 oktober 2012 in principe geen 19% BTW, maar 21% BTW in rekening worden gebracht.
De datum waarop de prestatie (levering of dienst) plaatsvindt, is in beginsel beslissend voor de toepassing van het omzetbelastingtarief.
Prestaties voor 1 oktober worden belast tegen 19%, prestaties vanaf 1 oktober 2012 moeten worden belast tegen het nieuwe omzetbelastingtarief van 21%.


Dit lijkt duidelijk en eenvoudig, maar er kunnen zich een aantal bijzondere situaties voordoen. Met name:

Prestaties die vooraf worden gefactureerd

Het gaat hier om prestaties die verricht worden vanaf 1 oktober 2012 maar die voor 1 oktober 2012 in rekening worden gebracht. De facturatie dient plaats te vinden tegen het nieuwe verhoogde omzetbelastingtarief van 21%. Deze prestaties vinden immers na datum van de tariefswijziging plaats.

Prestaties die achteraf worden gefactureerd

Het gaat hier om prestaties die verricht worden vóór 1 oktober 2012 maar die vanaf 1 oktober 2012 in rekening worden gebracht. De facturatie dient plaats te vinden tegen het oude omzetbelastingtarief van 19%. Deze prestaties vinden immers voor de tariefswijziging plaats.

Doorlopende prestaties

Voor doorlopende prestaties geldt in principe dat de BTW verschuldigd is naar het tarief dat geldt op het moment waarop de prestatie volledig is afgerond. Indien dit moment vanaf 1 oktober 2012 is gelegen, zal over de gehele vergoeding het nieuwe verhoogde tarief van 21% van toepassing zijn. Dit zou inhouden dat de termijnen die al voor 1 oktober 2012 tegen Btw-tarief van 19% zijn gefactureerd, alsnog onder de 21% omzetbelasting zouden vallen.
Om dit te voorkomen is hier overgangsrecht op van toepassing.
Op basis van het overgangsrecht kunnen de termijnen van doorlopende prestaties die al voor 1 oktober 2012 zijn gefactureerd tegen het huidige omzetbelastingtarief van 19% plaatsvinden, zonder dat er een herberekening van omzetbelasting dienst plaats te vinden.

Overgangsrecht

In het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 is rekening gehouden met overgangsrecht. Het overgangsrecht is inmiddels goedgekeurd door de Eerste Kamer en ziet er als volgt uit: 

 1. Bij periodieke facturatie van doorlopende prestaties kan per factuurperiode worden bekeken welk tarief van toepassing is. Hierbij kan een factuur die betrekking heeft op een periode van voor 1 oktober 2012 en de periode na 1 oktober 2012 worden gesplitst in twee transacties. Op de factuur staat dan een prestatie tegen het oude 19%-tarief en een prestatie tegen het nieuwe 21%-tarief.
 2. Voor roerende zaken is er geen speciale overgangsregeling. Hierbij is het moment van de levering (of de dienst) bepalend.
 3. Voor onroerende zaken zal het verhoogde tarief pas gaan gelden voor termijnen die vervallen na 30 september 2012. Een speciale regeling is getroffen voor onroerende goederen die vóór 28 april 2012 zijn aangeschaft, maar waarvan de oplevering pas na 1 oktober 2012 plaatsvindt. Ten aanzien van de betaling van deeltermijnen op onroerende goederen is in het overgangsrecht bepaald dat het huidige omzetbelastingtarief van 19% blijft gelden voor termijnen die gefactureerd worden voor 1 oktober 2013. Het huidige omzetbelastingtarief blijft voor onroerende zaken dus nog gedurende één jaar na de invoering van het nieuwe tarief gelden.

Praktische tips

 • Zorg er dat uw kassasystemen, facturatie- en boekhoudpakket tijdig zijn aangepast. (implementatie van het 21%-tarief). Neem contact op met uw software leverancier welke actie hij ten aanzien van de tariefswijziging gaat ondernemen.
 • Controleer of transacties vooruit- of achteraf gefactureerd worden en houdt bij facturering rond het wijzigingstijdstip eerder genoemde regels in acht.
 • Bij grote prestaties waarvan de omzetbelasting niet of niet volledig in aftrek kan worden gebracht (bijvoorbeeld door van omzetbelasting vrijgestelde ondernemers) kan overwogen worden om deze prestaties voor 1 oktober 2012 te laten plaatsvinden. Vooruit laten factureren is geen optie!

Voor vragen en advies over de aanstaande Btw-verhoging kunt u contact opnemen met Administratiekantoor Herma Blokzijl. Ook kan worden geholpen om uw administratie en administratieve systemen voor te bereiden op de aanstaande Btw-verhoging.

Voor meer informatie klik op onderstaande link van de Rijksoverheid:

Vragen en antwoorden Btw-verhoging naar 21%


19-06-12 Hoeveel mogen jongeren in 2012 bijverdienen?

Jongeren die een deel van hun zomervakantie gaan werken, doen dat natuurlijk niet voor niets. Als hun bijverdiensten substantieel zijn, kan dit echter gevolgen hebben voor hun studiefinanciering of de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen.

Alleen vakantiewerkers die jonger zijn dan 16 jaar en die bij hun ouders wonen, mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat de ouders op de kinderbijslag worden gekort.

Vakantiekrachten van 16 of 17 jaar en jongere kinderen die niet bij hun ouders wonen, mogen maximaal € 1.240 netto per kwartaal bijverdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag. In de zomervakantie mogen ze nog € 1.300 netto extra verdienen. Verdient een vakantiekracht meer, dan wordt de kinderbijslag helemaal stopgezet. De ouders moeten elk inkomen van hun kind dat boven de € 800 netto per kwartaal komt, altijd doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Vakantiewerkers die studiefinanciering ontvangen, mogen ook niet onbeperkt bijverdienen. Per kalenderjaar mogen ze niet meer verdienen dan € 13.362,53 bruto om hun studiefinanciering te behouden. Wie meer bijverdient, moet zelf de studiefinanciering – inclusief het zogenoemde studentenreisproduct – stopzetten met ingang van de maand waarin hij de bijverdiengrens overschrijdt. Het te veel verdiende geld moet hij terugbetalen. U vindt de regels voor bijverdienen naast studiefinanciering op de site van de Rijksoverheid.
Een hoog inkomen van een scholier of student kan ook gevolgen hebben voor een eventuele bijstandsuitkering van de ouders.


18-06-12 Betaal vóór je vakantie je rekeningen

Ga je binnenkort op vakantie, dan is het aan te raden om eventuele openstaande rekeningen vóór die tijd te betalen. Vanaf 1 juli treedt namelijk de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in en dat kan een ontspannen terugkomst ruw verstoren.

De verwachting is dat bedrijven vanwege deze wet je sneller incassokosten in rekening brengen als je niet op tijd betaalt. Enkele regels rondom het innen van incassokosten zijn veranderd met de invoering van de wet. Bedrijven zijn gebonden aan een maximum aan incassokosten; ze mogen je twee weken na een eerste aanmaning wel minimaal € 40 incassokosten in rekening brengen – zelfs als de oorspronkelijke rekening lager is. Bedrijven mogen je dus niet direct na het verstrijken de betalingstermijn incassokosten in rekening.

Afhankelijk van het openstaande bedrag, betaal je 1% tot 15% van de hoofdsom aan incassokosten. Op basis van een progressief stelsel mag een bedrijf je straks incassokosten in rekening brengen met een minimum van € 40. De wet maakt zo een einde aan enige onduidelijkheid over wat je aan incassokosten betaalt, want bedrijven mogen deze kosten niet meer zelf bepalen.

                       


15-06-12 Geen toestemming meer nodig voor ontslag

Het is in de toekomst niet meer nodig om toestemming te vragen bij het UWV of de kantonrechter voor het ontslaan van een werknemer.
Dit is één van de maatregelen uit het Lenteakkoord. Met deze versoepeling van het ontslagrecht wordt ook de ontslagvergoeding beperkt. Daar staat tegenover dat u de eerste zes maanden van de WW-uitkering van uw ontslagen werknemer moet gaan betalen.

Een werknemer kan nog wel het ontslag aanvechten bij de rechter als hij het er niet mee eens is. Ook komt er een verplichte interne hoorprocedure, waarin de werkgever het ontslag aan de werknemer moet toelichten en de werknemer zich kan verweren. De kantonrechter kan besluiten dat de werkgever een ontslagvergoeding moet uitkeren. Vanaf 2014 zal hiervoor een norm gelden van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met het maximum van een half jaarsalaris. Dit bedrag moet de werknemer inzetten voor scholing en werk-naar-werktrajecten.

Zes maanden WW-uitkering betalen

Vanaf 2014 worden werkgevers ook verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering. Voor werknemers met een vast contract moet per dienstjaar één maand WW aan UWV worden betaald, die het vervolgens uitkeert aan de werknemer. Dit zorgt voor extra kosten voor de werkgever. Daarom wordt er voor kleine ondernemingen een aparte regeling bedacht. Wat dit precies inhoudt wordt nader bekendgemaakt.


13-06-12 De flex-bv is een feit

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht werd gisteren aangenomen en treedt op 1 oktober 2012 in werking.

Dankzij deze wet kunt u straks gemakkelijker een bv oprichten. Ook als u nu al dga bent van een bv, kunt u profiteren van de sterk vereenvoudigde regelgeving die de Flex-bv met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als u besluit een tweede bv op te richten.

Belangrijk voordeel van de flex-bv is de afschaffing van het bedrag van € 18.000 als verplicht startkapitaal. Daardoor kunt u bij oprichting van een nieuwe bv zelf kiezen welk bedrag u wilt inbrengen als kapitaal. Daarnaast wijzigen de regels met betrekking tot de aandelen, de kapitaal- en crediteurenbescherming en de benoeming van bestuur en het toezicht op de bv. De flex-bv maakt het namelijk mogelijk dat de bv stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeeft. Ook de aandeelhouders van uw bv krijgen meer ruimte. Zij hoeven zich niet langer aan de blokkeringsregeling te houden. Bij verkoop van aandelen hoeven zij dus niet eerst aandelen aan een andere aandeelhouder aan te bieden of toestemming te vragen voor de verkoop.

Overigens zijn in de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht geen regels opgenomen, die voor uw bestaande statuten gevolgen hebben.


11-06-12 Nieuw formulier voor verrekenen van belasting

U kunt voortaan met een standaardformulier van de Belastingdienst een teruggaaf BTW verrekenen met uw aangifte loonheffingen. Voorheen moest u hierom schriftelijk verzoeken.

Hebt u teveel BTW afgedragen, dan kunt u dit bedrag terugvragen van de Belastingdienst met het formulier ‘Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf BTW’ (pdf). Omdat u maandelijks of elke vier weken loonheffingen afdraagt, kunt u de teruggaaf van BTW meteen verrekenen.images/belastingdienst.jpg

Als u gebruik wilt maken van het formulier, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U hebt de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf BTW wilt verrekenen, op tijd gedaan.
 • De aangiftetijdvakken van uw aangifte loonheffingen en de BTW-aangifte, waarvoor u de teruggaaf wilt, moeten in dezelfde maand eindigen.     
 • Eindigt het tijdvak van de BTW-aangifte op 31 december, dan mag u deze ook nog verrekenen met de 12e vierwekenaangifte loonheffingen.
 • U mag geen andere openstaande belastingschulden hebben.

U verzoekt de verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.


06-06-12 Blijft de huidige reiskostenvergoeding intact?

De plannen voor het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2013 worden uitgesteld tot na de verkiezingen. Als de Tweede Kamer de maatregel dan bespreekt, kan het zijn dat er geen meerderheid meer voor is. Van de vijf partijen die het Lenteakkoord hebben gesloten, doen vier partijen er in hun verkiezingsprogramma namelijk afstand van óf ze nuanceren de maatregel.

Woon-werkkilometers tellen als privékilometers

Ook voor de auto van de zaak gaat er veel veranderen. Voor de (bestel)auto van de zaak tellen vanaf 1 januari 2013 de woon-werkkilometers namelijk niet langer dan zakelijke kilometers maar als privékilometers. In tegenstelling tot eerdere berichten lijkt er nog wel onder de bijtelling uit te komen door niet meer dan 500 privékilometers per jaar met de auto van de zaak te maken. Maar aangezien woon-werkkilometers straks meetellen voor deze grens, zullen veruit de meeste werknemers toch aan bijtelling moeten geloven.

Overgangsregeling tot 2017

Er komt nog wel een overgangsregeling voor leasecontracten die vóór 25 mei 2012 zijn aangegaan en werknemers die nu geen bijtelling krijgen omdat ze geen 500 privékilometers per jaar maken. Zij gaan gedurende de looptijd van hun leasecontract 25% van de eigenlijke bijtelling betalen. Wie een auto van de zaak rijdt die in het 20%-tarief van de bijtelling valt, gaat dus 25% van 20% per jaar bijtellen. De overgangsregeling eindigt uiterlijk op 1 januari 2017.


01-06-12 Fiscaal aantrekkelijk schenken aan kinderen

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand - die ten tijde van de schenking - in Nederland woonde. Sommige schenkingen zijn echter vrijgesteld van schenkbelasting. Zo kunt u bijvoorbeeld ieder jaar een belastingvrije schenking aan uw kinderen doen van € 5.030.

Belastingvrije schenking

In plaats van de jaarlijkse belastingvrije schenking kunt u ook eenmalig een hogere belastingvrije schenking aan uw kinderen doen van € 24.144 als ze tussen de 18 en 35 jaar oud zijn. En, als u de schenking specifiek doet ten behoeve van de eigen woning of studie van uw kind, kan de eenmalige vrijstelling – onder voorwaarden - worden verhoogd tot een bedrag van € 50.300.

Schenking ten behoeve van eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking ten behoeve van de eigen woning van het kind geldt alleen wanneer het geschonken bedrag door het kind wordt gebruikt voor:

 • de verwerving van een eigen woning;
 • kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning;
 • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning;
 • de aflossing van de eigen woningschuld.

De schenking moet worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind het geld aanwendt voor een van de hiervoor genoemde posten en onder de ontbindende voorwaarde dat het kind dit doet binnen twee kalenderjaren na het jaar van de schenking.

Tot voor kort was voor een beroep op deze vrijstelling vereist dat de schenking door middel van een notariële akte werd gedaan. Met ingang van 1 januari 2012 is een notariële akte echter niet meer vereist. Het is voldoende als door middel van schriftelijke bescheiden kan worden aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk is betaald aan het kind en door het kind is gebruikt voor de eigen woning. Hierbij kunt u denken aan een onderhandse overeenkomst tussen ouder en kind, bankafschriften en facturen.


21-05-12 Meer details bekend over het Lenteakkoord

Om aan de eisen van Europa te kunnen voldoen moet Nederland flink bezuinigen. Uiteindelijk bereikten VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord over de benodigde bezuinigingen. Er waren echter nog wat open eindjes en die zijn nu ook verder ingevuld door deze coalitie.

Er is nu meer duidelijkheid is over de invulling de plannen voor u op een rij:

Belastingen

 • Op 1 oktober 2012 stijgt de BTW van 19 naar 21%.
 • Het lage BTW-tarief verandert niet en blijft dus 6%.
 • Podiumkunsten vallen al vanaf 1 juli 2012 weer onder het lage BTW-tarief van 6%.
 • Zonnepanelen vallen vanaf volgend jaar ook onder het lage BTW-tarief.
 • De tarieven van de inkomstenbelasting gaan in 2013 iets omlaag. De eerste en de tweede schijf worden met 0,4% verlaagd.
 • Vanaf 2013 mag woon-werkverkeer niet langer onbelast worden vergoedt. Dit geldt niet alleen voor de vergoeding van het openbaar vervoer, ook het gebruik van de auto van de zaak voor woon-werkverkeer is niet langer onbelast.
 • Zakelijke reizen (zoals dienstreizen) mogen in 2013 nog wel onbelast worden vergoed (openbaar vervoer of € 0,19 per kilometer).
 • Topsalarissen worden extra belast. Verdient een werknemer meer dan € 150.000? Dan betaalt de werkgever tijdelijk 16% extra belasting over het salaris boven dat bedrag. Datzelfde geldt voor vertrekbonussen die hoger zijn dan € 531.000. Over het meerdere wordt een speciaal tarief van 75% belasting geheven.
 • Roken en drinken wordt duurder. De accijns op sigaretten stijgt met € 0,35 en shag met € 0,60. Ook de accijns van bier, wijn en sterke drank gaat omhoog met respectievelijk 10, 15 en 6%.

Sociaal beleid

 • De AOW-leeftijd gaat in 2013, 2014 en 2015 elk jaar met een maand omhoog, daarna met twee maanden en vanaf 2019 met drie maanden. De AOW-leeftijd komt daarmee in 2019 op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar.
 • Na 2023 zal de pensioenleeftijd met de levensverwachting stijgen.
 • De doorwerkbonus verdwijnt vanaf 2013.
 • Vanaf 2014 is de ontslagvergoeding maximaal een kwart maandsalaris per gewerkt jaar. De vergoeding mag daarnaast ook niet meer dan een half jaarsalaris bedragen.
 • Werkgevers gaan het eerste half jaar WW-uitkering betalen.
 • Er komt een wettelijke regeling voor ontslagprocedures. Alleen als een werknemer niet akkoord gaat met zijn ontslag komt de rechter er nog aan te pas.
 • De kinderopvangtoeslag verdwijnt voor huishoudens met een verzamelinkomen boven € 118.000.

Woningmarkt

 • Vanaf 1 januari 2013 is de betaalde rente alleen aftrekbaar voor annuïteitenhypotheken die tijdens de looptijd volledig worden afgelost met een minimum van 3% per jaar.
 • Voor bestaande hypotheken verandert er niets.
 • Op termijn wordt het verkrijgen van een hypotheek hoger dan de waarde van het huis (voor financiering van bijvoorbeeld kosten koper) onmogelijk. Er is voor deze maatregel nog geen datum bekend gemaakt.
 • Er komt een overgangsregeling voor starters. Zij kunnen voorlopig dus nog wel een hogere hypotheek krijgen.
 • Huurders met een inkomen tussen de € 33.000 en € 43.000 krijgen te maken met een huurstijging van 1% bovenop de inflatie. Voor inkomens boven € 43.000 was al een extra verhoging van 5% afgesproken. Die verhoging blijft      gehandhaafd.
 • De overdrachtsbelasting blijft permanent 2%.

Zorg

 • Het wettelijk verplichte eigen risico voor de zorg gaat in 2013 omhoog naar € 350.
 • De zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen stijgt met € 115 om de gevolgen van dit hogere eigen risico te beperken.
 • Het eigen risico geldt niet voor een bezoek aan de huisarts.
 • Enkele vergoedingen, zoals die van de rollator, verdwijnen. Voor sommige hulpmiddelen (zoals gehoortoestellen) komt er een extra eigen bijdrage.
 • Ook voor ziekenhuisopnamen komt er een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag.
 • Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten (zoals mensen in verpleeghuizen of patiënten met thuiszorg) met een eigen vermogen betalen vanaf 2013 een hogere eigen bijdrage voor AWBZ-verzekerde zorg en Wet Maatschappelijke      Ondersteuning (WMO).

Overig

 • Voor ambtenaren geldt voor twee jaar een nullijn, behalve voor personeel in de zorg.
 • De eerder voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en het persoonsgebonden budget worden geheel of gedeeltelijk afgeschaft.

De voorgenomen bezuiniging van € 750 miljoen op ontwikkelingssamenwerking gaat niet door.


14-05-12 BTW naar 21%!

De verhoging van het algemene BTW-tarief van 19% naar 21% moet op 1 oktober van dit jaar ingaan. Deze verhoging betekent voor ondernemingen die geen volledig aftrekrecht hebben een hogere kostenpost. De overheid zal waarschijnlijk een overgangsregeling hanteren bij de verhoging. Zo willen ze voorkomen dat ondernemingen door vooruit te betalen BTW-voordeel behalen voor prestaties die na de BTW-verhoging plaatsvinden.

Tijdstip van levering

Wanneer moet u 19% BTW in rekening brengen en wanneer 21% BTW?
Factureert u na de tariefsverhoging, maar de levering of dienst vindt plaats voor de tariefsverhoging, dan berekent u het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de levering of dienst verricht wordt. In deze situatie moet u 19% BTW in rekening brengen.
Vindt de levering of dienst plaats na de tariefsverhoging, maar factureert u gedeeltelijk of geheel vooruit, dan moet u 21% BTW in rekening brengen.

De afrekenperiode splitsen

Is er sprake van doorlopende prestaties die u periodiek factureert en zowel de periode voor als na de tariefsverhoging bestrijken, dan is in principe het nieuwe tarief op de gehele vergoeding van toepassing. Het is voor doorlopende prestaties wel toegestaan de afrekenperiode te splitsen. U spitst deze dan in een afrekening die betrekking heeft op de periode voor de tariefsverhoging en op de periode na de tariefsverhoging. Zo rekent u 19% BTW tot 1 oktober 2012 en 21% BTW na 1 oktober 2012.


11-05-12 Iedereen krijgt een nieuw rekeningnummer

In 2014 kun je geen gebruik meer maken van je vertrouwde Nederlandse rekeningnummer. Er komt namelijk één Europese betaalmarkt met één Europees betalingssysteem, de Single European Payment Area (SEPA). Gevolg is dat je Nederlandse rekeningnummer gaat verdwijnen en dat je gebruik moet gaan maken van het International Bank Account Number (IBAN) de Bank Identifier Code (BIC). Nederland maakt deze overstap op 1 februari 2014.

images/20120618_212101.jpgInvoering van SEPA zorgt ervoor dat er geen verschillen meer bestaan tussen betalingssystemen in de verschillende landen van Europa.
Betalingen, incasso’s en acceptgirokaarten zullen binnen Nederland hetzelfde worden als binnen de rest van Europa. Je kunt hierdoor makkelijker geld overmaken naar een ander land.

Bij invoering van SEPA heb je voor betalingen het IBAN-nummer nodig.
Dit nummer bestaat uit 18 cijfers en letters. Het is een combinatie van je huidige rekeningnummer, een landencode, een controlegetal, vier letters voor je bank en eventueel nog aangevuld met nullen. Vanaf 1 januari 2014 heb je deze gegevens nodig voor binnenlandse- en grensoverschrijdende betalingen.

Je kunt nu je IBAN al vinden op je rekeningafschriften en binnen de omgeving van het internetbankieren. Meer informatie over IBAN is te vinden op de website overopiban.nl.


26-04-12 Zuinige dieselauto's komen ook in aanmerking voor nihilbijtelling

Zuinige dieselauto's komen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 ook in aanmerking voor een nihilbijtelling.

Dit geldt voor auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer. Dieselauto’s blijken hier nu technisch gezien ook aan te kunnen voldoen.


06-04-12 Direct definitieve aanslag na belastingaangifte

De Belastingdienst start met een proef waarbij mensen die voor 1 april hun belastingaangifte hebben
ingediend, direct een definitieve aanslag krijgen opgelegd. Als de fiscus overtuigd is van de juistheid van de berekening, wordt de voorlopige aanslag overgeslagen. Mensen krijgen dus sneller duidelijkheid en minder blauwe brieven.


Deze stap past in het streven van staatssecretaris Weekers om het aantal brieven dat de Belastingdienst verstuurt de komende jaren te verminderen.
Uiteraard krijgen alle mensen die voor 1 april hun aangifte hebben ingediend voor 1 juli bericht van de fiscus. De mensen met de versnelde definitieve aanslag krijgen de uitbetaling kort nadat de blauwe envelop op de mat ligt.


29-03-12 Elke rit noteren voor auto van de zaak

Een rittenadministratie bestaande uit alleen dagtotalen is onvoldoende om bijtelling te voorkomen. In een recente rechtszaak vocht een directeur-grootaandeelhouder (dga) een navorderingsaanslag aan, die de inspecteur hem had opgelegd wegens een onvoldoende
sluitende rittenadministratie.

De bv stelde de dga een auto van de zaak ter beschikking. Om geen bijtelling te hoeven betalen, is een rittenadministratie nodig die aantoont dat de gebruiker van de auto minder dan 500 privékilometers heeft gereden. De dga specificeerde  niet elke rit, maar schreef dagtotalen op.

De rechter vond dat de dagtotalen onvoldoende informatie leverden om geen bijtelling te rekenen.
Gerechtshof Leeuwarden, 13 maart 2012, LJN: BV8939


28-03-12 Minder werken na ouderschapsverlof toegestaan

Werknemers mogen tijdelijk minder willen werken na hun ouderschapsverlof.


Dat heeft de Eerste Kamer goedgekeurd. Hiermee is de Nederlandse wet aangepast aan de Europese regelgeving over ouderschapsverlof.
De werknemer moet een verzoek tot minder werken binnen drie maanden vóór afloop
van het verlof schriftelijk bij de werkgever indienen.


21-03-12 Auto op tijd leveren voor lagere bijtelling

Op 1 juli 2012 scherpt het kabinet de CO2-grenzen aan voor de bijtelling wegens het privégebruik van de auto van de zaak. Gevolg is dat auto’s zuiniger moeten zijn om in de bijtelling van 14% en 20% te vallen.

De aangeschafte auto moet voor 1 juli op uw naam staan, wilt u nog gebruik kunnen maken van de oude CO2-grenzen voor de lage bijtelling. De overheid zal de CO2-grenzen stapsgewijs verlagen.


14-03-12 Betalingskenmerk loonaangifte snel achterhalen

Dit jaar stuurt de Belastingdienst u geen herinnering wanneer u de aangifte loonheffingen moet versturen en betalen. U moet dit nu zelf in de gaten houden op basis van de eenmalig verstrekte aangifte- en betaaldata.
Voor het doen van de aangifte heeft u wel het juiste betalingskenmerk nodig. Op de site van de fiscus kunt u op een eenvoudige manier het betalingskenmerk voor uw betaling achterhalen.

images/betalingskenmerk.jpg

U moet de loonheffingen – overeenkomstig uw aangifte – voldoen op rekeningnummer 2445588 ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn. De betaling moet op de uiterste datum zijn bijgeschreven op de rekening van de fiscus.
Daarbij moet u altijd het juiste betalingskenmerk vermelden. Doet u dit niet of gebruikt u een onjuist kenmerk, dan kan de Belastingdienst uw betaling misschien niet (op tijd) verwerken. Dit kan u in het slechtste geval een naheffingsaanslag opleveren.

Bent u de brief met betalingskenmerken kwijt, dan heeft de Belastingdienst hiervoor de Zoekhulp betalingskenmerk in het leven geroepen. Om het betalingskenmerk te achterhalen, moet u wel het aangiftenummer van uw loonaangifte bij de hand hebben. Dit is opgebouwd uit het loonheffingennummer van uw onderneming, gevolgd door de tijdvakcode van de betreffende aangifte.


27-02-12 Vakantiedagen vervallen na zes maanden

Tot vorig jaar hadden wettelijke vakantiedagen nog een vervaltermijn van vijf jaar. Sinds dit jaar is de vervaltermijn nog maar zes maanden. De wettelijke vakantiedagen die je opbouwt in 2012, moet je dus opnemen vóór 1 juli 2013. Doe je dit niet, dan vervallen ze. De bovenwettelijke vakantiedagen blijven wel vijf jaar geldig.

Hiermee moet het oppotten van vakantiedagen voorkomen. Vakantiedagen zijn bedoeld om uit te rusten van het werk.

Het is overigens wel mogelijk om van de verkorte vervaltermijn in jouw voordeel af te wijken als je dit met je werkgever schriftelijk afspreekt.

Doorlopend vakantieopbouw tijdens ziekte

Een andere verandering is het volledig opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte. Tot 1 januari 2012 bouwden langdurig zieke werknemers alleen in het laatste half jaar van hun ziekte vakantiedagen op. Nu bouwen zieke werknemers vakantiedagen op tijdens hun gehele ziekteperiode. Word je dus ziek, dan behoud je hetzelfde aantal vakantiedagen.


14-02-12 Uniform loonbegrip in 2013 ingevoerd

Er komt één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Nu worden nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd.

Voor de werknemer wordt het loonstrookje eenvoudiger en werkgevers besparen op termijn € 380 miljoen aan administratieve lasten.


06-02-12 Blauwe envelop Belastingdienst gaat verdwijnen

De bekende blauwe envelop van de Belastingdienst moet op termijn
 plaatsmaken voor digitale post. Internet wordt de nieuwe norm en brieven uiteindelijk verleden tijd.

De wet vereist nu nog dat alle officiële beschikkingen, bv.
over toeslagen, op papier staan. Door een wetswijziging
kan het aantal brieven omlaag met tientallen miljoenen per jaar.


05-02-12 Administratiekantoor Herma Blokzijl bestaat 5 jaar!

Het is vandaag 5 jaar geleden dat Herma Blokzijl haar onderneming heeft laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
images/fotos_raam_151009_057cd.jpgIn die vijf jaar heeft Administratiekantoor Herma Blokzijl een prachtig klantenbestand opgebouwd.
Ze wil dan ook alle klanten heel erg bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen!
03-02-12 Kastje gaat privégebruik bestelauto bijhouden

Meetkastjes in bestelauto’s moeten straks het aantal privékilometers voor u gaan bijhouden. Er gaat dan een bijtelling gelden van 10% voor ondernemers die minder dan 2.500 privékilometers in het jaar hebben gereden. Vanaf 2013 is het mogelijk om van dit systeem gebruik te gaan maken.


Maakt u volgend jaar gebruik van dit kastje dan heeft dat tevens gevolgen voor de hoogte van de bijtelling. De bijtelling is namelijk slechts 10% als u minder dan 2.500 privékilometers per jaar rijdt.

Niet langer rittenregistratie bijhouden

Met dit automatische systeem is het bijhouden van een rittenregistratie niet langer nodig. Dit neemt voor u een hoop administratieve rompslomp uit handen. Gebruikt u de bestelauto echt alleen voor zakelijk gebruik, dan kunt u de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ aanvragen. U hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden en geen rekening te houden met een bijtelling. Daarnaast zult u in principe voor de BTW ook geen correctie voor privégebruik aan hoeven geven.


18-01-12 Kinderopvangtoeslag tijdig aanvragen

De overheid gaat de fraude met toeslagen harder aanpakken. Je kunt vanaf 2012 dan ook bijna geen kinderopvangtoeslag meer krijgen met terugwerkende kracht.
Dat is alleen mogelijk voor de lopende maand en de voorafgaande maand. Let dus op dat je de kinderopvangtoeslag op tijd aanvraagt!

Heb je een kind en werk je daarnaast of volg je een opleiding, dan kun je mogelijk gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag. Onder voorwaarden kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de kinderopvang. Zo moet ook de (toeslag)partner werken of een opleiding volgen en moet je gebruikmaken van geregistreerde kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen, het aantal uren dat je werkt, het aantal uren van de opvang, het aantal kinderen en de hoogte van de uurprijs van de kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken van de hoogte van de kinderopvangtoeslag.


05-12-11 Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek

Het systeem van schijven in de zelfstandigenaftrek verdwijnt in 2012 en daarvoor in de plaats komt een vaste
basisaftrek van € 7.280. Hierdoor wordt het maken van meer winst niet meer ‘afgestraft’. De zelfstandigenaftrek is nu namelijk nog onafhankelijk van de hoogte van de winst.
De nieuwe aftrek zal weinig tot geen effect hebben als u momenteel tussen de € 18.540 en € 53.070 winst maakt. De aftrek is daar nu namelijk € 7.266.
Zit u daar in 2012 boven, dan gaat u er dus op vooruit.
Zit u daaronder, dan zult u minder kunnen aftrekken, maar vanwege de algemene heffingskorting en arbeidskorting hoeft u er niet per se op achteruit te gaan. Als u geen andere bron van inkomsten heeft en geen partner die belasting betaalt, hoeft u bij een winst tot € 18.885 nog steeds geen belasting te betalen.
Voorwaarden zelfstandigenaftrek
Om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er moet sprake zijn van ondernemerschap en daarnaast moet u minimaal 1.225 uren besteden aan uw onderneming. Dit is het zogenoemde urencriterium.


05-12-11 Spaarloonregeling loopt ten einde

Werknemers kunnen vanaf begin volgend jaar niet meer inleggen in de spaarloonregeling. Uit onderzoek blijkt dat de spaarloonregeling te ingewikkeld is. Het kabinet heeft dan ook besloten de regeling af te schaffen. Het nieuwe Vitaliteitssparen zal dit gat per 1 januari 2013 gaan opvullen.
 
Om spaarders in de spaarloonregeling tegemoet te komen, geldt tot 2016 een overgangsregeling. Werknemers kunnen het gespaarde geld in 2013 zonder fiscale gevolgen opnemen. Werknemers die hun spaartegoed laten staan, kunnen onder voorwaarden tijdens de overgangsperiode gebruik blijven maken van de vrijstelling voor spaarloon in box 3. In dat geval wordt het tegoed jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Daarnaast blijven tijdens de overgangsperiode de huidige deblokkeringsmogelijkheden bestaan.
Het blijft gewoon mogelijk om nog tot eind dit jaar een spaarloon te storten en voor het opheffen van de spaarloonregeling nog snel te profiteren van het belastingvoordeel. Door nog snel gebruik te maken van de regeling en maximum € 613 euro te storten kan het belastingvoordeel liggen tussen de €200 en €300.
Wilt u als werknemer nog gebruikmaken van de spaarloonregeling, dan moet u wel dit jaar storten op de spaarloonrekening. De werkgever moet hier rekening mee houden bij het verwerken van het salaris over december.


05-12-11 Levensloopregeling ten einde

De levensloopregeling eindigt per 31 december 2011.
Degenen die op dit datum een tegoed hebben van € 3000 of meer mogen de regeling voortzetten onder de volgende voorwaarden:

U mag uw tegoed in 2012 onbeperkt omzetten in Vitaliteitssparen.
In latere jaren mag u maximaal € 20.000 omzetten.
In 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.
Het levensloopregime blijft voor u van toepassing.

Is uw tegoed minder dan € 3000 dan moet u verplicht kiezen tussen omzetten naar Vitaliteitssparen of opnemen. Het levensloopregime blijft voor u niet van toepassing.


05-12-11 Vitaliteitsregeling biedt u meer flexibiliteit

De vitaliteitsregeling zal vanaf 2013 de plaats innemen van de huidige spaarloon- en levensloopregeling. Met behulp van deze regeling kunnen deelnemers op een fiscaal vriendelijke manier sparen. Niet alleen werknemers kunnen aan deze regeling meedoen, maar ook ondernemers (waaronder zzp-ers), DGA’s en resultaatgenieters. De overheid wil hiermee de mobiliteit op de arbeidsmarkt bevorderen.
Deelnemers kunnen straks zelf bepalen waaraan zij het gespaarde geld besteden. Ze mogen in totaal € 20.000 bruto fiscaal vriendelijk sparen in de vitaliteitsregeling. Daarnaast geldt een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van

€ 5.000. Voor werknemers tot en met 61 jaar is er geen beperking met betrekking tot het op te nemen bedrag. Vanaf het moment dat een werknemer 62 jaar wordt, mag hij echter maximaal € 10.000 per jaar opnemen. Met deze beperking wil de overheid voorkomen dat werknemers de vitaliteitsregeling gebruiken om te sparen voor vervroegd voltijdspensioen.

Periodes van inkomensachteruitgang
Hoewel spaarders zelf mogen kiezen waaraan zij het tegoed van de vitaliteitsregeling besteden, is het voordeel het grootst als ze het gebruiken bij een inkomensdaling. U kunt dan denken aan een werknemer die onbetaald verlof opneemt om een opleiding te volgen of een zzp’er die het tegoed uit de vitaliteitsregeling gebruikt om een periode van inkomensachteruitgang te compenseren.


05-12-11 Btw-nummers controleren

Als u diensten of goederen levert aan ondernemers in andere EU-landen hoeft u onder voorwaarden geen btw bij de afnemer in rekening te brengen. U stuurt dan een factuur zonder btw. Op de factuur vermeldt u wel dat de btw is verlegd naar de afnemer. Uw afnemer berekent dan zelf de btw en betaalt deze in eigen land. In uw btw-aangifte geeft u de 'verlegde' omzet aan en u vermeldt deze ook in uw opgaaf ICP.


Voorwaarden om de btw te kunnen verleggen
1. De goederen moeten daadwerkelijk naar een ander EU-land worden vervoerd (aantonen aan de hand van uw administratie: bestelformulieren, orderbevestigingen, afhaalverklaringen, transportbescheiden)
2. De afnemer is een ondernemer en heeft een btw-identificatienummer in het land waar de goederen naartoe gaan.
Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat uw afnemer geen geldig btw-nummer heeft, is het nultarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw op aangifte voldoen.

Controleer het btw-nummer
De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om het btw-nummer van uw afnemer te controleren. Dit kan op internet. Klik hiervoor op onderstaande link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/


05-12-11 CBS-enquêtes worden ondernemersvriendelijker


Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermindert en vereenvoudigt de enquêtes onder ondernemers.

Het CBS heeft gegevens van bedrijven nodig om bijvoorbeeld de groei van de economie te kunnen meten. Ondernemers zijn verplicht enquêtes in te vullen.

Het aantal vragen in enquêtes zal worden verminderd door meer gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld dankzij belastingaangiftes. Ook kan de invultijd van enquêtes omlaag door vragen beter aan te laten sluiten bij de manier waarop ondernemers hun gegevens administreren.


05-12-11 Lagere bijtelling geldt nog 60 maanden

De periode waarin u nog kunt rekenen op een lagere bijtelling voor de auto van de zaak is vastgesteld op 60 maanden. Als u al een zuinige auto van de zaak rijdt of voor 1 juli 2012 aanschaft, blijven de tarieven van 14% of 20% gehandhaafd voor maximaal vijf jaar. Gaat u na 1 juli 2012 een nieuwe zuinige leaseauto van de zaak rijden, dan kunt u ook nog maximaal vijf jaar profiteren van de lagere bijtelling.

Vanaf 1 juli 2012 tot 2015 zullen de CO2-grenzen die bij de lagere bijtelling horen worden verlaagd. Daardoor zou u ineens meer bijtelling moeten gaan betalen, omdat uw zuinige auto niet meer als zuinig wordt beschouwd. Om dit te voorkomen, blijft u voor maximaal 60 maanden een lagere bijtelling betalen zolang u eigenaar blijft van de zuinige auto – wat volgens de huidige tarieven een zuinige auto is. Schaft u na de verlaging van de CO2-grenzen een auto aan, dan kunt u alleen bij zeer zuinige auto’s rekenen op een lagere bijtelling.
Na 60 maanden geldt de norm
Rijdt u een leaseauto, dan blijft de lagere bijtelling ook gelden, mits de auto niet van eigenaar verandert. Daarnaast kunt u ook na 1 juli 2012 goedkoper een zuinige auto rijden via een leasemaatschappij voor de duur van het leasecontract. Met Prinsjesdag werd duidelijk dat u blijft profiteren van de lagere bijtelling als dit contract maximaal 60 maanden duurt. U kunt na de aanscherping van de zuinigheidsgrenzen dus nog maximaal vijf jaar profiteren van een lagere bijtelling voor de dan niet meer zuinige auto’s. Daarna betaalt u bijtelling die op dat moment de norm is.


05-12-11 Zwartspaarders biechten ruim 3 miljard op

Zwartspaarders hebben sinds 2009 bij de Belastingdienst een vermogen van ongeveer € 3,1 miljard opgebiecht via de zogeheten inkeerregeling. Dit heeft de Staat circa € 600 miljoen aan belastinginkomsten opgeleverd.


Clementie Belastingdienst
Inkeerders betalen tot 2010 alleen de verschuldigde belasting over het vermogen dat zij de afgelopen twaalf jaar in het buitenland buiten het zicht van de fiscus probeerden te houden.
Mensen die het risico nemen om niet uit zichzelf hun buitenlands vermogen bij de fiscus te melden, kunnen boetes tot 300 procent over de verschuldigde belasting opgelegd krijgen.


05-12-11 Eén digitaal loket voor ondernemers in 2012

Vanaf 2012 kunt u via één digitaal loket zaken doen met de overheid. Dit digitale loket komt voort uit het overheidsplan om de ondernemer efficiënter te ondersteunen. Allereerst zullen de twaalf regionale kantoren van de
 Kamer van Koophandel (KvK) in samenwerking met Agentschap NL worden samengevoegd. Alle (overheids)informatie over het ondernemerschap is hier te vinden, evenals subsidieaanvragen en het Handelsregister. Ook Syntens, de organisatie die innovatie in het mkb stimuleert, wordt hier volgend jaar onderdeel van.

Dit is de eerste stap naar de nieuwe ondernemerspleinen. Dit is net als de afschaffing van de KvK-bijdrage in 2013, onderdeel van het plan om u één (digitale) plek te geven waar u op elk moment terecht kunt voor alle informatie over ondernemen.
Het is de bedoeling dat in de komende twee jaar steeds meer organisaties onderdeel worden van het Ondernemersplein, zoals de Belastingdienst, Werkpleinen, gemeentes etc.


05-12-11 Zelfstandigenaftrek zonder urencriterium


U hoeft straks als ondernemer voor de inkomstenbelasting niet meer te voldoen aan het urencriterium als u voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking wilt komen. Het urencriterium dat van belang is voor toepassing van de zelfstandigenaftrek gaat namelijk verdwijnen en plaatsmaken voor een omzetcriterium. De Tweede Kamer heeft hiervoor een motie aangenomen.
Begin 2012 zal staatssecretaris Weekers van Financiën met een voorstel komen dat dit moet gaan regelen.


05-12-11 Minimumvergoeding voor incassokosten

Schuldeisers mogen straks € 40 vragen als minimumvergoeding voor incassokosten bij het te laat betalen van rekeningen.


MKB maatregelen
Het kabinet neemt maatregelen om de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen. Ook volgt Nederland hiermee een Europese richtlijn om betalingsachterstanden te bestrijden.
Maatregelen om te late betaling van rekeningen tegen te gaan:
- Naast de wettelijke handelsrente mag minimaal €40 in rekening
  worden gebracht
- De maximumbetalingstermijn voor handelstransacties tussen ondernemingen wordt 60 dagen
- Alle overheidsinstanties in Nederland moeten hun facturen binnen 30 dagen betalen.


05-12-11 Vakantiewetgeving verandert


Per 1 januari 2012 gaat de vervaltermijn van vakantiedagen omlaag.
Het wettelijke aantal vakantiedagen, 20 (bij fulltime dienstverband) vervalt straks na 1½ jaar.
De bovenwettige vakantiedagen verjaren na 5 jaar.
Dagen die opgebouwd zijn voor 2012 behouden hun geldigheid van 5 jaar.

Deze regeling is om te voorkomen dat werknemers een grote hoeveelheid verlofdagen opbouwen. Wanneer de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de dagen binnen de vervaltermijn op te nemen mag hier in overleg van afgeweken worden.


05-12-11 Sparen bij de fiscus loont niet meer vanaf 2012

In het Belastingplan 2012 is een nieuwe renteregeling opgenomen. Als gevolg hiervan hoeft de Belastingdienst minder rente te vergoeden aan een belastingplichtige ingeval van een belastingteruggave.


Nu vangt de te vergoeden rente namelijk aan vanaf 1 januari na afloop van het desbetreffende belastingjaar. Volgens het Belastingplan gaat dit vanaf 2012 worden: vanaf 1 juli na het belastingjaar. Een half jaar later! Het komt er dus op neer dat als u nog geld van de Belastingdienst terugkrijgt en in het verleden geen verzoek om een voorlopige teruggave heeft dit nu ongeveer 1,5 jaar renteloos bij de Belastingdienst staat. Dus dit jaar toch maar een voorlopige teruggave aanvragen.


06-09-11 Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt

De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel (KvK) verdwijnt per 2013.


Ondersteuning moet efficiënter en goedkoper

Volgens minister Verhagen moeten ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen. "De ondersteuning voor ondernemers moet effectiever en goedkoper: betere en gerichte service zonder dat ondernemers hiervoor betalen.
Eerder maakte minister Verhagen al bekend dat de heffing in 2012 tien procent lager wordt. Vanaf 1 januari 2013 verdwijnt de heffing helemaal.

Ondernemersplein
Het afschaffen van de heffing is onderdeel van de modernisering van de KvK. De twaalf regionale KvK’s worden ondergebracht in één organisatie: het Ondernemersplein. Ook Syntens – een organisatie die innovatie in het MKB stimuleert – gaat hier in op.

Informatie en advies
Ondernemers kunnen straks bij het Ondernemersplein terecht voor al hun overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, BTW-nummers en inschrijving in het handelsregister.


06-09-11 Meer mogelijkheden voor zelfstandigen in de zorg

Met ingang van 1 januari 2012 kunnen individuele zorgverleners, de zogenaamde zzp'ers, ook aan de slag in de thuissituatie als het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op dit moment kunnen zorgkantoren alleen nog maar overeenkomsten sluiten met instellingen. Bij het verlenen van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie zijn niet alleen instellingen betrokken, maar ook zorgverleners die niet in loondienst van zo'n instelling willen werken. Door het Besluit zorgaanspraken AWBZ te wijzigen kunnen verzorgenden en verpleegkundigen voortaan zelf overeenkomsten sluiten met de zorgkantoren.


06-09-11 Oprichten BV wordt goedkoper

De verplichting om bij het oprichten van een BV langs de notaris te gaan voor een oprichtingsakte verdwijnt, om ondernemers minder kosten te laten maken.

Als ondernemer ben je al snel meer dan duizend euro kwijt aan notariskosten voor het oprichten van een BV. Door het oprichten makkelijker en goedkoper te maken geef dit kabinet ondernemers de ruimte om te ondernemen."

Wetswijziging
Er wordt momenteel een wetswijziging voorbereidt om de verplichte notariële akte af te schaffen.

Startkapitaal
Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun BV een feit is. Ook deze verplichting wordt afgeschaft. Een wetsvoorstel daartoe is in behandeling bij de Eerste Kamer. Door deze twee maatregelen dalen de kosten van het oprichten van een BV met 90%.


05-09-11 DigiNotar problemen: elektronisch belastingaangifte blijft mogelijk


Het blijft voor ondernemers of administratiekantoren mogelijk om elektronisch belastingaangifte te doen. Er zijn voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte, zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag weten. Mochten er vertragingen optreden, dan zal de fiscus coulant zijn. Particulieren wordt aangeraden te wachten op de herstelwerkzaamheden met betrekking tot DigiD.

Particulier
Als u als particulier aangifte doet, een toeslag aanvraagt of een andere transactie wilt doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van DigiD, dan adviseert de Belastingdienst om hiermee te wachten tot de herstelwerkzaamheden met betrekking tot DigiD zijn afgerond. Het ziet er nu naar uit dat dit enkele dagen kan duren.

Elektronische aangifte ondernemers
In het overleg naar aanleiding van de problemen bij DigiNotar is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers zelf of via hun administratiekantoor aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren.

Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord.

Voor meer informatie:vraag en antwoord DigiNotar 


05-09-11 Belastingvoordelen zuinige auto van de zaak blijven toch

Mensen met een zuinige auto van de zaak houden toch hun belastingvoordelen. Dat heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën gezegd.
‘Wie na 1 juli 2012 een nieuwe zuinige auto gaat rijden, houdt de lage bijtelling gedurende de normale leasetermijn,’ aldus de staatssecretaris.


Wie voor die datum een zuinige leaseauto heeft, houdt de lage bijtelling zolang de auto niet van eigenaar verandert. Dat is volgens Weekers wel zo ‘eerlijk voor al die mensen die voor die datum heel bewust zo'n auto hebben uitgezocht’. Mogelijk wordt ook de maximale termijn voor het gunstige belastingregime voor zuinige zakelijke rijders verlengd naar vijf jaar.
­
Dit geldt niet alleen voor de 'groene' lease-auto's die in de categorie met de verlaagde bijtelling van 14% of 20% vallen, maar ook voor elektrische auto's die helemaal geen bijtelling kennen. De 'normale' bijtelling voor vervuilende zakelijke auto's is 25%.


05-09-11 Overheid verruimt en verlengt borgstellingsregelingen


Goed nieuws voor ondernemers die problemen hebben met het verkrijgen van krediet. De overheid heeft een aantal borgstellingsregelingen verlengd en verruimd.

Garantiebudget voor de Borgstellingsregeling MKB (BMKB)
Wordt verhoogd van 765 miljoen euro naar 1 miljard euro.
De BMKB is een borgstellingsregeling van de overheid die dan garant staat voor een deel van de lening. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheden en zal zij eerder bereid zijn jouw bedrijf een lening te verstrekken.

Garantie Ondernemersfinanciering
Het programma loopt nu tot eind 2012 in plaats van eind dit jaar.
De GO is in 2008 in het leven geroepen en is een echte kredietcrisismaatregel, met name bestemd voor grotere bedrijven. Het beschikbare budget is 600 miljoen euro. 


22-02-11 Dikke onvoldoende voor Belastingtelefoon, maar er is hoop!

In een onderzoek van de Consumentenbond scoort de Belastingtelefoon een dikke onvoldoende. De antwoorden op gestelde vragen waren grotendeels fout of incompleet.

Volgens de organisatie verbetert de Belastingtelefoon wel, vooral op serviceaspecten zoals wachttijden en de begroeting.
Maar het gaat er natuurlijk om dat je juiste antwoorden krijgt op je vragen.

Begin volgend jaar moet alles beter worden.
Staatssecretaris Frans Weekers van de Financiën wil dat bellers naar de Belastingtelefoon een belastinginspecteur aan de lijn kunnen krijgen die de moeilijker belastingvragen direct beantwoordt.

De Belastingdienst heeft de afgelopen tijd al geëxperimenteerd met het doorverbinden.
Staatssecretaris Weekers wil dat de proef wordt uitgebreid, zodat ook fiscaal intermediairs, ondernemers en particulieren van deze dienstverlening gebruik kunnen maken. Begin volgend jaar moet de doorverbindmogelijkheid voor alle bellers een feit zijn.


01-01-11 Een nieuw jaar

images/winter2009.jpgAdministratiekantoor Herma Blokzijl wenst u

Een gezond

&

liefdevol 2011!


02-12-10 Begrip ‘fiscaal partnerschap’ wijzigt per 2011

Wat is fiscaalpartnerschap?
Fiscaal partners mogen voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Bijvoorbeeld de hypotheekaftrek eigen woning. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de
 kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan bent u automatisch fiscaal partners. Er verandert niets.

Wat verandert er?
Tot 1 januari 2011 kunt u als ongetrouwd samenwonende kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011 bent u fiscaal partner als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. U kunt dan niet meer te kiezen.

Voorwaarden:
Staat u allebei op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven, dan bent u fiscale partners als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei meerderjarig zijn
 • U hebt samen een kind
 • U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend
 • U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds
 • U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is

Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat u beiden op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en eindigt op het moment dat dat niet meer zo is. Stond u al voor 1 januari 2011 samen ingeschreven? Dan begint uw fiscaal partnerschap op 1 januari 2011.

Het bovenstaande heeft betrekking op het fiscaal partnerbegrip voor de inkomstenbelasting. Het partnerbegrip voor de erf- en schenkbelasting heeft al per 1 januari 2010 een wijziging ondergaan.

Bent u geen fiscale partners voor de inkomstenbelasting omdat u niet voldoet aan de voorwaarden? Dan bent u als u samenwoont voor uw toeslagen nog wel toeslagpartner.


08-11-10 Stagiair stelt zich voor

images/andy_002.jpgIk ben Andy Bols, ik ben 17 jaar oud en volg de opleiding Juridisch Medewerker op het Alfa College in Hoogeveen. Ik ben een 2e jaars student.
Voor mijn opleiding loop ik een stage, daardoor ben ik terecht gekomen bij het leerzame Administratie Kantoor Blokzijl.

Ik woon in Geesbrug, ik voetbal daar ook, bij de club VCG.
Voetbal en heel veel andere sporten zijn dan ook mijn grootste hobby’s, ik bezoek vaak wedstrijden van Ajax samen met mijn neef en ik kijk graag Studio Sport.
Ook vind ik het leuk om in mijn vrije tijd met vrienden om te gaan, samen voetballen, op de Playstation 3 spelen een film kijken of andere leuke dingen.

Mijn leerdoelen van deze stage zijn om mijzelf te ontwikkelen en om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat, zoals onder een baas werken met bijbehorende regels, procedures en werkprocessen opvolgen, overleggen, samenwerken en ervaren hoe het is om van half 9 tot half 5 te werken.
Ik ben nu vaak bezig met Excel, en dat zou ik als ik klaar ben met deze stage goed willen kunnen beheersen, zodat ik er op school ook weer wat aan heb.
Ook wil ik graag werkzaamheden zo onder de knie krijgen dat ik ze zo snel en nauwkeurig mogelijk kan maken, dat kan ik nu al leren door de af en toe hele precieze werkzaamheden te verrichten.

Ik ga dit proberen te realiseren door zo goed mogelijk mijn best te doen, en door goed op te letten en zo nauwkeurig mogelijk te werken. Administratie kantoor Blokzijl is daarvoor het juiste adres.


26-10-10 Fout in voorlopige aanslag IB 2009


De Belastingdienst meldt dat in de recentelijk verstuurde voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2009 mogelijk ten onrechte geen rekening is gehouden met de arbeidskorting.

De getroffen belastingplichtigen hoeven geen actie te ondernemen. De fiscus zorgt ervoor dat zij binnenkort een nieuwe voorlopige aanslag ontvangen waarin de arbeidskorting wel is verwerkt.

[ Bron: Belastingdienst ]


22-09-10 Prinsjesdagplannen voor de mkb-ondernemer


Voor ondernemers van belang zijnde maatregelen voor 2011:

1.     Willekeurige afschrijving met een jaar verlengd
2.     Carry-backregeling voor 2011 behouden
3.     Tarief vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 winst
        structureel naar 20%
4.     Invoering werkkostenregeling in 2011 (regeling versoepeld op een
        aantal punten)
5.     Keuze voor btw-aangifte per kwartaal in plaats van per maand
        structureel
6.     Lege bv: geen verrekening winst en verlies meer mogelijk binnen
                                                     één jaar
7.     Verruiming fiscale subsidie speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) voortgezet
8.     Borgstelling van overheid voor verkrijgen van krediet bij bank verlengd
9.     Diverse gunstige regelingen voor de woningmarkt:

 • Btw-tarief 6% werkzaamheden renovatie/herstel woning van minimaal 2 jaar oud (1 oktober 2010-1 juli 2011)
 • Grens voor een hypotheek met NHG-garantie ook in 2011 op € 350.000
 • Dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) komen voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking
 • Recht op hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur eigen woning
 • Overdrachtsbelasting bij verkoop woning binnen jaar van aankoop over de eventuele winst

09-09-10 Deblokkeren spaarloon

Minister De Jager heeft besloten het spaarloon vrij te geven.

Vanaf 15 september a.s. mogen werknemers het spaarloon over de jaren 2006 t/m 2009 zonder fiscale consequenties opnemen (deblokkeren).

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Is het verplicht om op te nemen?
Nee, het is niet verplicht, maar het mag. Spaarders beslissen zelf wat er met dat geld gebeurt.

Wat moet ik doen als ik het opgebouwde spaarloon wil opnemen?
Mensen met een spaarloonrekening ontvangen van de bank of verzekeraar een brief, met uitleg over de opties.

Kan ik ook later beslissen?
Ja, het kan ook nog in de loop van 2011.

Kan het geld ook overgemaakt worden naar een eigen spaarrekening?
Ja, dat kan. Maar het saldo op een spaarrekening is belast voor de inkomstenbelasting in box 3 (boven de vrijstelling (€ 20.661 voor alleenstaanden, € 41.322 voor fiscale partners). Het saldo op de  spaarloonrekening is belastingvrij.

Betekent dit het einde van de spaarloonregeling?
Nee. Het opgebouwde spaarloon over de jaren 2006 t/m 2009 valt vrij, maar de spaarloonregeling blijft bestaan.

Waarom is tot deblokkering van het spaarloon besloten?
Het vrijgeven van het spaarloon kan leiden tot extra aankopen.
Het kabinet wil op die manier een extra stimulans aan het herstel van de economie geven.

Wat gebeurt er met het in 2010 opgebouwde spaarloon?
Het in 2010 opgebouwde spaarloon blijft geblokkeerd.  Hiervoor gelden de reguliere regels; dat deel wordt na vier jaar automatisch gedeblokkeerd.

Hoe werkt de spaarloonregeling?
Werknemers kunnen belastingvrij een deel van hun brutoloon sparen, maximaal € 613 per kalenderjaar.
Het geld moet op een aparte spaarrekening worden gestort en ten minste vier jaar vast staan.
In bepaalde gevallen mag het geld eerder –belastingvrij-  worden opgenomen:

1. de aankoop van een eigen woning
2. de start van een eigen bedrijf
3. studiekosten
4. betaling kinderopvang
5. onbetaald verlof
6. bepaalde premies voor lijfrente/kapitaalverzekering/pensioen


31-08-10 Verlaagd btw-tarief onderhoud woningen


Om de woningmarkt te stimuleren heeft Minister De Jager aangekondigd het btw-tarief voor verbouwing- en herstelwerkzaamheden aan een woning tijdelijk te verlagen naar 6%.

Voorwaarden:
•  Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en
   herstelwerkzaamheden in en aan een woning verricht.
•  Renovatie- en herstelwerkzaamheden: vernieuwen, vergroten,
   herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
•  Uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent en niet op de
                                         materialen.
                                     •  De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming)

Geldt niet voor de volgende werkzaamheden:
•  glazenwassen
•  aanleg en onderhoud van tuinen, plaatsen van omheiningen
•  vervangen van gordijnen en zonwering
•  leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren
•  diensten van architecten, verricht ter voorbereiding van de renovatie-
    /herstelwerkzaamheden
•  sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en
    herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Geldigheidsperiode:
Van toepassing voor werkzaamheden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.


20-07-10 Uitbreiding tijdelijke arbeidsovereenkomsten jongeren


Voor werkgevers is het sinds 9 juli 2010 mogelijk vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met medewerkers jonger dan 27 jaar. Hoofdregel blijft dat medewerkers na drie jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vierde contract een vast dienstverband moeten krijgen. Maar voor jongeren tot 27 jaar is dat nu na vier jaar of bij het vijfde contract. Het gaat om een tijdelijke wet tot 1 januari 2012, met de mogelijkheid tot verlenging. Doel: jongeren tijdens de huidige economische crisis langer aan het werk te houden


02-03-10 Herma bij Jonge Bedrijven Netwerk (JBN) als financial expert

images/jbn_132009_ik.jpgOp 2 maart jl. was Herma Blokzijl één van de vier financial experts op de bijeenkomst Financial Speeddating van JBN Drenthe.
Deze bijeenkomst werd als ontzettend leuk en leerzaam ervaren.

Enkele reacties:
â—¦ Hoe maak je het ‘noodzakelijk kwaad’ administratie en financiën leuk?
  Met zo’n activiteit! Complimenten aan de speeddaters!
â–« Bijzonder zinvol en leerzaam. Ik heb goede tips gekregen
â—¦ De meest leuke financiële avond sinds jaren! Goede opzet en helemaal niet
  saai, zelfs interessant!
â—¦ Veel geleerd in weinig tijd en gezellige sfeer!
â—¦ Nuttig en interessant
â—¦ Leerzaam. Leuk, JBN’ers aan het woord over hun expertise
â—¦ Heb mijn boekhouding uitbesteed maar vond het toch interessant
â—¦ Zeer nuttig. Houdt je scherp, jaarlijks herhalen!
â—¦ Je hebt gewoon wat gemist als je er niet bij was!


25-02-10 Belastingdienst kan het toch leuker maken . . .


De toon van belastingbrieven wordt vriendelijker. De eerste brieven moeten deze zomer al worden verstuurd. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager gezegd in een interview.

Het is een groot project om alle verschillende brieven te herschrijven en de toonzetting  sterk te verbeteren. De belastingdienst heeft duizenden verschillende standaardbrieven.

Speerpunt voor 2010 zijn de brieven die het meest worden verstuurd, zoals brieven voor het starten van een onderneming of voor de aangifte en de successiebelasting.


29-01-10 Zorgtoeslag geleidelijk omlaag


Vanaf 1 januari 2011 gaat de zorgtoeslag geleidelijk, over een periode van 30 jaar, omlaag. Huishoudens rond het minimum krijgen € 3 per jaar minder, huishoudens met een modaal inkomen ongeveer € 7.

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor een zorgverzekering. Het recht op de toeslag is afhankelijk van het inkomen.

Met de maatregel worden huishoudens ook in de toekomst gecompenseerd voor een stijging van de nominale premie, maar niet meer voor 100%. De laagste inkomens worden zoveel mogelijk ontzien.


22-01-10 Door u betaalde belasting ten behoeve van Haïti

Heeft u voor de inzamelingsactie voor Haïti snipperdagen ingeleverd dan zal de hierop ingehouden loonheffing door de Belastingdienst worden doorgestort naar giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties.

Dit geldt ook voor af te dragen btw over verkopen ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: www.belastingdienst.nl


23-11-09 Samenwoners opgelet!


Er is een belangrijke wijziging op komst voor samenwonende partners op het gebied van erfbelasting

Woont u samen en hebt u elkaar bij testament tot erfgenaam benoemd, dan gelden er speciale vrijstellingen voor de te betalen erfbelasting (successierecht).

Hoge vrijstelling. Samenwonende partners krijgen onder de vernieuwde Successiewet, net als gehuwden, een hoge vrijstelling voor het successierecht als één van beiden komt te overlijden en de overblijvende partner erft van zijn partner. Deze vrijstelling, dus het bedrag waarover géén successierecht verschuldigd is, bedraagt onder de vernieuwde Successiewet maar liefst € 600.000,-.
Wordt er meer dan € 600.000,-- verkregen, dan moet een partner 10% tot max. 20% erfbelasting betalen

Vanaf 1 januari 2010 komt er een nieuw partnerbegrip

Ongehuwde partners moeten onder de nieuwe Successiewet aan de volgende eisen voldoen:
1. minimaal zes maanden een gemeenschappelijke huishouding voeren;
2. in die periode bij de gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven;
3. gedurende de hele periode allebei meerderjarig zijn;
4. gedurende deze periode een notarieel samenlevingscontract hebben, met daarin een wederzijdse zorgverplichting.

Let op. Als u niet aan alle eisen voldoet, krijgt u geen hoge vrijstelling en wordt ook het tarief van de erfbelasting fors hoger (30 tot 40%).

Partners die al lang samenwonen krijgen extra tijd, tot 1 januari 2011, om alsnog een notariële samenlevingsovereenkomst te laten maken.

Om voor een vrijstelling voor het successierecht en het lage tarief van de erfbelasting in aanmerking te komen, bent u als u samenwoont onder de vernieuwde Successiewet verplicht een notarieel samenlevingscontract op te laten maken!


17-11-09 Kinderopvangtoeslag

Brief naar vraagouders van gastouderopvang


Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor de gastouderopvang.
Er komt een landelijk Register Kinderopvang.
Strengere kwaliteiteisen voor deskundigheid, veiligheid en hygiëne.

De Belastingdienst kan nu niet bepalen of gastouders volgend jaar aan die nieuwe regels gaan voldoen.
Daarom vragen zij klanten die nu kinderopvangtoeslag ontvangen voor gastouderopvang, aan te geven of zij verwachten dat hun gastouders aan de nieuwe regels gaan voldoen.
Deze klanten krijgen tussen 16 en 20 november een brief toegestuurd.

 

 


06-11-09 Lagere tarieven


Tweede Kamer akkoord met lagere tarieven schenken en erven


De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Successiewet. Tarieven voor schenken en erven worden verlaagd. Vrijstellingen voor partners en kinderen gaan omhoog. Erven van een onderneming wordt eenvoudiger. Het aantal tarieven van 28 naar 4.


Erven

Vrijstellingen

 • voor partners gaat omhoog naar € 600.000,--
 • voor kinderen gaat omhoog naar € 19.000,--
 • voor het erven door ouders van kinderen verhoogd van € 2.000,-- naar € 45.000,--

De tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10% over de eerste € 118.000,-- en 20% over het restant.

Schenken


Kinderen tussen de 18 en de 35 jaar kunnen gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 50.000 voor schenkingen van hun ouders. Voorwaarden onder meer gebruik voor studie of aankoop woning.
In 150 jaar is dit de eerste aanpassing naar fors lagere tarieven. Het wetsvoorstel wordt nog in de Eerste Kamer behandeld en zal waarschijnlijk ingaan op 1 januari 2010.


16-10-09 Nieuwe website 'steekt van wal'!

images/nieuwewebsite.jpg


De nieuwe website van Administratiekantoor Herma Blokzijl is vanaf vandaag online!

Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. 'Klanten gaan steeds voor - dan schiet je eigen presentatie er bij in'. Herma Blokzijl is blij dat haar site nu beschikbaar is. Ook op deze manier is zij nu voor haar klanten en andere belangstellenden te bereiken.


13-01-16 Wettelijke factuurvereisten voor de BTW

13-01-16  Wettelijke factuurvereisten voor de BTW


Facturen zijn waardepapieren

Voor de BTW speelt de factuur een belangrijke rol. Zonder factuur géén teruggaaf van de BTW!


Kassabon kan rechtsgeldige factuur zijn

Vanaf 2013 kan een kassabon soms voldoende zijn. Dit is toegstaan als:
* het factuurbedrag maximaal € 100,- inclusief BTW is of
* er sprake is van een correctiefactuur

 


02-01-2016 Belastingwijzigingen 2016


Disclaimer Nieuws Sitemap De Poel Webdesign - Sterk in maatwerk />

  Maximaal rendement. Administratiekantoor Herma Blokzijl.